Co obsahuje typový projekt

Každá stavba musí být postavena na základě projektové dokumentace, která se zpracovává pro ohlášení stavby a vydání územního souhlasu. Zpracování projektové dokumentace se řídí vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, její novelizace je v platnosti 1. 1. 2018. Stanovuje, co která fáze projektu musí obsahovat.

Projektová dokumentace typových projektů obsahuje níže uvedené části.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA - obsahuje identifikační údaje (údaje o stavbě, stavebníkovi a zpracovateli projektové dokumentace), členění stavby na objekty a technologická zařízení, seznam vstupních podkladů

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA- obsahuje popis území stavby, celkový popis stavby (základní charakteristika stavby a jejího účel úžívání, celkové urbanistické a architektonické řešení, celkové provozní řešení, bezbariérové užívání stavby, bezpečnost užívání stavby, základní charakteristiku domu, základní charakteristiku technických a technologických zařízení, zásady požárně bezpečnostního řešení, úspora energie a tepelná ochrana, hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí), připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace  a souvisejících terénních úprav, popis vlivů na životní prostředí, ochrana obyvatelstva, zásady organizace výstavby.

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, která obsahuje: 

D.1. Dokumentaci rodinného domu

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Charakterizuje účel objektu, zásady urbanistického, architektonického a funkčního řešení, orientaci ke světovým stranám a oslunění, popisuje konstrukční řešení domu (zemní práce, základy, svislé a vodorovné nosné konstrukce, schodiště, komín, pohled,  střechu, úpravy povrchů stěn, stropů, podlah, příčky, výplně otvorů), dále popisuje úpravy pro invalidní osoby, technické vybavení domu, přehled technologických zařízení, charakteristiku prostředí domu, ochranu proti negativním vlivům, protipožární ochranu objektu, bezpečnost práce

Výkresová část

 • půdorys základů (měřítko 1 : 50) se zakreslením jejich konstrukce, výškového řešení
 • půdorysy podlaží a střechy (měřítko 1 : 50) vyjadřuje architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému, rozměry a popis konstrukcí, místností, prostorů, rozmístění výplní otvorů, kuchyňské linky, zařizovacích předmětů. U půdorysu střechy její rozměry, sklon, polohu okapů, svodů, rozměry a umístění střešních oken
 • řezy (měřítko 1 : 50) se schematickým vyznačením nosných konstrukcí, výškových kót u podlaží, otvorů a všech prvků od základů až po konstrukci střechy
 • půdorys střechy
 • pohledy – schematicky zobrazují architektonické řešení a vzhled domu z každé světové strany včetně vyznačení prvků jako jsou balkóny, lodžie, arkýře a podobně, dále odkazy na barevné a materiálové provedení
 • skladby konstrukcí, které obsahují skladby podlah, stropních a střešních konstrukcí
 • tabulky PSV (okna, dveře)

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ  ŘEŠENÍ

Technická zpráva

Výkresová část

 • stropy – skladby stropů – umístění a uložení prvků, ze kterých je tvořena stropní konstrukce
 • půdorys krovů – obsahuje základní konstrukční prvky ke zhotovení krovu
 • půdorysy překladů

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1. zdravotně technické instalace


Technická zpráva
 
Výkresová část

 • půdorys základů- kanalizace+vody
 • půdorysy podlaží -vnitřní kanalizace
 • půdorysy podlaží -vnitřní rozvody vody
 • půdorysy podlaží - vnitřní rozvody plynu

 D.1.4.2. ústřední vytápění

Technická zpráva
Výkresová část

 • půdorysy podlaží -ústředního vytápění
 • vlastnosti stavebních konstrukcí

Vlastnosti stavebních konstrukcí

  D.1.4.3. elektroinstalace

Technická zpráva
Výkresová část

 • půdorysy podlaží - elektrorozvody NN
 • koncept rozvaděče
 • koncept uzemňovací soustavy
 • koncept jímací soustavy a svodů

Pro stavební řízení musí být projektová dokumentace dopracována o projekt situace stavby, PBŘS (požární zpráva řešena v kontextu se situací stavby), PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) a statické posouzení. Pokud nám dodáte podklady - projektovou dokumentaci Vám vyhotovíme včetně všech těchto částí. Vyznačte Váš požadavek v objednávce typového projektu a nebo objednávku můžete zaslat samostatně.

Projektovou dokumentaci Vám dodáme v 5 paré (kopiích), kde paré 1, 2, 3 slouží ke stavebnímu řízení, paré 4 a 5 slouží pro realizaci stavby.

V případě Vašeho požadavku Vám projektovou dokumentaci převedeme i do elektronické podoby ZDARMA a zašleme v PDF formátu e-mailem.