Měření radonu

MĚŘENÍ RADONU

Ke stavebnímu řízení  je další zákonem předepsanou (konktétně § 6  odst. 4 Zákona č. 18/1997 Sb.) součástí dokumentace i stanovení radonového indexu pozemku. Každá stavba s obytnými a pobytovými místnostmi je zařazena podle hodnot naměřených na konkrétní stavební parcele do pásma s nízkým, středním nebo vysokým radonovým indexem.

Co je radon?

Radon je plynný prvek, produkt rozpadové řady přírodního uranu. Vzlíná z podloží a kumuluje se v budovách, kde jej dýcháme. Dýcháním se dostává do plic a rozpadá se na polonium za současného vyzařování radioaktivních částic alfa. Ačkoliv se jedná o přírodní zdroj radioaktivního záření, v závislosti na geologických a při dané plynopropustnosti zemin mohou hodnoty v budovách nabývat značných hodnot. Dlouhodobým dýcháním vysokých koncentrací radonu se vystavujete riziku onemocnění rakovinou plic.

Protiradonová ochrana staveb

Cílem měření radonu je stanovit, v jakém množství se radon na konkrétním pozemku uvolňuje a  na základě naměřené hodnoty zvolit ekvivalentní způsob zamezení pronikání radonu z podloží a zapracovat jej do projektové dokumentace plánovaného domu. Způsoby ochrany staveb proti  radonu z podloží popisuje stavební norma ČSN 73 0601. Po změření radonu a stanovení radonového indexu pozemku projektant zapracuje protiradonové opatření pro konkrétní projekt od nízkého indexu bez nutnosti jakýchkoliv opatření, přes jednoduchou izolaci po odvětrávanou mezeru  nebo odvětrávací drenážní systém v kombinaci s protiradonovou izolací v základové desce domu.